Wednesday, 4 April 2012

Ikatan KIMIA | SMA IPA


Soal ikatan Kimia

 1. Tergolong ikatan ion atau ikataan kovalenkah senyawa berikut ini !
  1. NH3 b. K2S c. PCl3 d. Fe2O3 e. NO2 f. KOH g. H2SO4
 2. Lengkapilah tabel berikut ini :
  JumlahStruktur ruang PEBentuk
  Molekul
  TipeContohKepolaran
  PEPEIPEB

  22

  23

  30

  31

  32

  41

  42

  51


  Cl2O


  PCl3


  PCl5

  AX4E2  SCl6


  IF7


  AsH3

  21

  40

  50

  60

  20


  SO2
 1. Ramalkan rumus senyawa ion berikut ini :
  1. Sr dengan Cl c. Al dengan F e. Mg dengan N
  2. Be dangan S d. K dengan O f. Al dengan O
 2. Gambarkan struktur Lewis molekul-molekul berikut :
  a. CClb. SiH4 c. H2S d. H2O2 e. C2H6
  5. Unsur X dengan nomor atom 19 dan unsur Y dengan nomor atom 16.
  a. tulis konfigurasi elektron dari unsur X dan Y
  b. tentukan jenis ikatan yang terjadi antara X dan Y
  c. Bagaimana rumus kimia dari senyawa X dan Y
  6. Diketahui unsur X dengan nomor atom 7 dan Y dengan nomor atom 17 saling berikatan tentukan :
  a. rumus kimia senyawa yang terjadi.
  b. bentuk melekul senyawa yang terjadi
  7. Diketahui nomor atom B=5 , Cl=17; N=7; H=1. Apakah yang menyebabkan perbedaan bentuk molekul BCl3 dengan NH3 ? jelaskan dengan struktur Lewis.
  8. Unsur X dengan nomor massa 31 dan jumlah neutron dalam intinya 16 bereaksi dengan unsur 17Y dengan jumlah neutron dalam inti 18, membentuk senyawa dengan mengikuti kaidah okted . Tentukanlah :
  a. Ikatan yang terjadi antara X dengan Y.
  b. Struktur Lewis senyawa yang terbentuk.

Tuesday, 3 April 2012

Soal Tata Nama Senyawa | KIMIA SMA


Soal Tata Nama Senyawa | KIMIA SMA  Cekidot

Tatanama Senyawa Kimia
(Paket 1)
Isilah Kolom Nama senyawa
No
Rumus Kimia
Nama senyawa
1
BaI2
2
SnO
3
PBr3
4
N2O5
5
CS2
6
Na3PO4
7
AuNO3
8
Fe(CH3COO)2
9
Cu3(SbO4)2
10
AgMnO4
Tatanama Senyawa Kimia
(Paket 2)
Isilah Kolom Rumus Kimia
No
Rumus Kimia
Nama senyawa
1
Kalsium difluorida
2
Tembaga(II)oksida
3
Nitrogen triklorida
4
Difosfor heptaoksida
5
Silikon monooksida
6
Kalsium sulfit
7
Emas(III)fosfat
8
Besi(III)oksalat
9
Tembaga(I)dikromat
10
Timah(IV)arsenit
Dikutip dari http://kimiadahsyat.blogspot.com/

Monday, 2 April 2012

Soal Tentang Struktur atom, Sistem periodik, ikatan kimia | KIMIA SMA IPA

Soal Tentang Struktur atom, Sistem periodik, ikatan kimia | KIMIA SMA IPA ayyooo jawab.. ^_^

1. Bila Al (nomor atomnya = 13) membentuk Al3+ maka susunan elektron terluarnya adalah …..
a. 4s2 4p6 b. 2s22P6 c. 2s2 d. 2s22p6 e. 3s23p6
2. Lima unsur A,B,C,D dan E masing-masing mempunyai susunan elektron sebagai berikut :
A. 1s2 2s2 2p6 3s1
B. 1s2 2s2 2p6 3s2
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
pasangan-pasangan di bawah ini yang merupakan unsur dari satu golongan yang sama
adalah …
a. A dan B c. A dan E e. A dan D
b. A dan C d. D dan E
3. Unsur X dengan konfigurasi elektron 1s2 2s2 2p6 2s1 mempunyai sifat …
a. mempunyai potensial ionisasi terbesar di antara unsur seperioda
b. dapat membentuk oksida dengan rumus XO2
c. dapat membentuk hidroksida yang sukar larut dalam air
d. dapat membentuk senyawa halida dengan klor dengan rumus XCl
e. mempunyai jari-jari terkecil di antara unsur seperioda
4. Unsur-unsur golongan alkali tanah sifat-sifat kimianya hampir sama karena
a. jumlah elektronnya sama
b. jumlah elektron pada dua orbital terluarnya sama
c. jumlah elektron pada kulit terluarnya sama
d. jumlah protonnya sama
e. konfigurasi elektronnya sama
5. Diantara unsur-unsur di bawah ini yang paling mudah membentuk ion negatif adalah
a. 17Cl b. 11Na c. 12Mg d. 15P e. 14X
6. Atom-atom unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah kecenderungan melepaskan
elektron valensinya makin besar sebab
a. potensial ionisasinya makin besar
d. nomor massanya makin besar
b. jari-jari atomnya makin besar
e. muatan intinya makin besar
c. afinitas elektronnya makin besar

7. Suatu unsur X dengan nomor atom 27 mempunyai jumlah orbital …
a. 8 b. 10 c. 13 d. 14 e. 15
8. Konfigurasi elektron atom Fe [Ar] 3d6 4s2 jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom Fe adalah …
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

9. Unsur X terdapat dalam golongan karbon dan unsur Y mempunyai nomor atom 17. Senyawa yang dapat terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah ….
a. XY b. X2Y c. XY2 d. XY3 e. XY4
10. Tabel pengisian elektron-elektron ke dalam subkulit :
Unsur Pengisian elektron
I
II
III
IV
V
1s2 2s2
1s2 2s2 2p5 3s2
1s2 2s2 2p6 3s1 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

Pengisian elektron yang benar menurut aturan Aufbau adalah …
a. I dan V b. I dan II c. II dan V d. III dan V e. IV dan V
11. Unsur X bernomor atom 8, maka harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur
tersebut adalah …
a. n = 2; l = 0; m = 0; s = – 1/2 d. n = 2; l = 1; m = -1; s = + 1/2
b. n = 2; l = 1; m = 1; s = +1/2 e. n = 2; l = 1; m = -1; s = – 1/2
c. n = 2; l = 1; m = 0; s = – 1/2
12. Argon mempunyai nomor atom 18. Ion berikut yang mempunyai konfigurasi electron [Ar] 3d4 adalah …
a. 20Ca2+ b. 22Ti2+ c. 24Cr2+ d. 25Mn2+ e. 26Fe2+
13. Diantara unsur-unsur 3P, 12Q, 19R, 33S dan 53T, yang terletak dalam golongan yang sama
pada sistem periodik adalah …
a. P dan Q c. P dan R e. R dan T
b. Q dan S d. S dan T
14. Suatu logam divalent L sebanyak 8 gram, dilarutkan ke dalam HCl berlebih dan diperoleh 4,48
dm3 gas hidrogen (STP). Jika logam ini memiliki 20 netron, maka letaknya dalam sistem
periodik …
a. golongan IIA, periode 2 c. golongan IIA, periode 4 e. golongan IVA, periode 4
b. golongan IIA, periode 3 d. golongan IVA, periode 3
15. Unsur yang jari-jari atomnya terbesar adalah …
a. 11Na b. 13Al c. 14Si d. 17Cl e. 12Mg
16. Unsur-unsur A,B, dan C terletak pada periode 3 sistem periodik. Oksida unsur A
dalam air menghasilkan larutan yang mempunyai pH<7,>
17. Diketahui nomor atom H = 1; C=6; N = 7; O = 8; P=15; dan Cl =17. Senyawa berikut
mengikuti aturan
octet, kecuali …
a. CHCl3 b. NH3 c. H2O d. CH4 e. PCl5
18. Suatu senyawa dengan rumus molekul XY. Jika konfigurasi electron atom X: 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 dan konfigurasi electron atom Y: 1s2 2s2 2p4, maka XY mempunyai ikatan…
a. kovalen polar c. kovalen koordinasi e. logam
b. kovalen non polar d. ion
19. Unsur X mempunyai nomor atom 20. Senyawa garamnya bila dipanaskan akan menghasilkan
gas yang dapat mengeruhkan air barit. Rumus senyawa tersebut adalah …
a. X2SO4 b. XSO4 c. X2CO3 d. XCO3 e. XCl2
20. Senyawa manakah yang tidak membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya ?
a. CH3CHO b. CH3NH2 c. CH3OH d. NH3 e. NH4OH
II. Berilah jawaban dan alasan dengan benar
21. Tentukan nomor atom, jika diketahui bilangan kuantum elektron terakhirnya sebagai berikut:
n = 4; l = 3; m = 0; s = +½
22. Tentukan bentuk molekul, orbital hibridanya dan gambarkan geometri molekul dari PCl5

Sunday, 1 April 2012

Soal SIFAT KOLIGATIF Pilihan Ganda | KIMIA SMA


Soal-soal KIMIA KOLIGATIF SMA

1. Di antara larutan zat berikut ini yang titik bekunya paling tinggi adalah:
a. Na2CO3 0,3M
c. glukosa 0,8M
e. CuSO4 0,2M
b. CH3COOH 0,5 M
d. Mg(NO3)2 0,2M

2. Garam NH4Cl yang dilarutkan dalam air akan terjadi larutan yang:
a. titik didih pelarutnya lebih tinggi daripada titik didih larutannya
b. titik beku pelarutnya lebih rendah daripada titik beku larutannya
c. tekanan uap jenuh pelarut murninya lebih rendah daripada tekanan uap jenuh larutannya
d. tekanan osmotik pelarutnya lebih tinggi daripada tekanan osmotik larutannya
e. pH pelarutnya lebih besar daripada pH larutannya

3. Harga kenaikan titik didih molal (Kb) bergantung pada:
a. jumlah g zat terlarut dalam 1 L larutan
b. jumlah mol zat terlarut dalam 1 L larutan
c. jumlah mol zat terlarut dalam 1 L pelarut
d. jumlah mol zat terlarut dalam 1000 g larutan
e. jumlah mol zat terlarut dalam 1000 g pelarut

4. Sifat koligatif larutan ialah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh:
a. banyaknya partikel zat terlarut
d. massa jenis larutan
b. jenis partikel zat terlarut
e. warna zat pelarut
c. banyak sedikitnya larutan

5. Titik didih larutan CaCl2 0,01 molal dan titik didih larutan glukosa (C6H12O6) 0,03 molal adalah sama, karena:
a. keduanya bukan elektrolit
b. keduanya adalah nonelektrolit
c. keduanya adalah elektrolit kuat
d. jumlah partikel yang ada dalam kedua larutan sama banyak
e. derajat ionisasi CaCl2 3x lebih besar daripada derajat ionisasi glukosa

6. Larutan A mempunyai tekanan osmotik lebih besar daripada larutan B, maka larutan A terhadap larutan B disebut:
a. isotonik
b. hipotonik
c. hipertonik
d. supertonik
e. monotonik


7. Di antara larutan zat berikut ini yang titik bekunya paling rendah adalah:
a. Na2CO3 0,3M
c. glukosa 0,8M
e. CuSO4 0,2M
b. CH3COOH 0,5 M
d. Mg(NO3)2 0,2M

8. NaCl 1m artinya:
a. 1 mol NaCl dalam 1000 g pelarut
d. 1 g NaCl dalam 1 L larutan
b. 1 mol NaCl dalam 1000 g larutan
e. 1 g NaCl dalam 1 L larutan
c. 1 mol NaCl dalam 1 L larutan

9. Zat yang dilarutkan dalam suatu pelarut akan terjadi larutan yang:
a. titik didih pelarut lebih rendah daripada titik didih larutannya
b. titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutannya
c. tekanan uap jenuh pelarut murni lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh larutannya
d. tekanan osmotik pelarut lebih tinggi daripada tekanan osmotik larutannya
e. massa jenis pelarut lebih besar daripada massa jenis larutannya

10. Di antara larutan berikut ini yang mengandung jumlah partikel terbanyak:
a. AlCl3 0,2M
c. NaCl 0,3M
e. C6H12O6 0,3M
b. Ba(NO3)2 0,1M
d. CO(NH2)2 0,2M

II. ESSAY
1. Diketahui tekanan uap jenuh air pada p dan t tertentu = 20 mmHg. Berapa tekanan uap jenuh larutan 10,4 g BaCl2 dalam 540 g air pada p dan t yang sama ?

2. Larutan satu molar elektrolit biner dalam air menunjukkan penurunan titik beku 2,046 C° . Jika penurunan titik beku molal air 1,86 C°, massa jenis larutan 1,125 g/mL dan massa molekul relatif elektrolit 125, hitunglah derajat pengionan elektrolit tersebut ! 3. Sebanyak 3,6 g suatu zat nonelektrolit dilarutkan dalam air sampai volume larutan = 200 mL. Tekanan osmotiknya = 15,2 cmHg. Jika pada suhu yang sama 1 L gas NO yang tekanannya 38 cmHg beratnya = 15 g, berapakah Mr zat non-elektrolit tersebut ?


3. Diketahui tekanan uap jenuh air pada p dan t tertentu = 20 mmHg. Berapa tekanan uap jenuh 100mL larutan 0,1 mol suatu asam lemah bervalensi satu dalam 88,2 g air pada p dan t yang sama? Ka = 1 x 10-7.

Popular Posts

About Me

Download Soal Jawaban Seleksi Ujian © 2008 Template by Dicas Blogger.

TOPO